و ان یکاد بخوانید و....

معاشران گره از زلف یار باز کنید                   شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است ودوستان جمعند          و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

رباب و چنگ ببانگ بلند میگویند                       که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بجان دوست که غم پرده شما ندرد                    گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است            چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است            که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 

هر آنکسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق        بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

و گر طلب کند انعامی از شما حافظ                           حوالتش بلب یار دلنواز کنید

/ 0 نظر / 30 بازدید