زیب النسا

عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را              دزد دانا میکشد اول چراغ خانه را  

آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد                در میان خانه گم کردیم صاحی خانه را

                                                                 (زیب النسا -مخفی -زن شاعر هندی)

/ 0 نظر / 15 بازدید