دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱

به مجنون گفت روزی عیب جویی                      که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گرچه در چشم تو حوری است               به هر جزیی ز حسن او قصوری است

ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت                       در آن آشفتگی خندان شدوگفت

اگر در دیده مجنون نشینی                               به غیر از خوبی لیلی نبینی  

تو کی دانی که لیلی چون نکویی است             کزو چشمت همین بر زلف ورویی است

تو قد بینی و مجنون جلوه ناز                            تو چشم و او نگاه ناوک انداز   

تو مو بینی و مجنون پیچش مو                         تو ابرو    او اشارتهای ابرو  

دل مجنون ز شکر خنده  خون است                   تو لب میبینی و دندان که چون است 

کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام                       نه آن لیلی است  کز من برده آرام 

                                                                                    (وحشی بافقی)

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه