دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠

                        طراحی از رامین رضایی مطلق

 علامه از عشاق بود .عاشق دلسوخته پاک

   گفتنها و نوشتنها در این مجال نمیگنجد به وصف و توصیف هم نباید شناخت

    او را باید از اعماق جان شناخت 

    همی گویم و گفته ام                                      بود کیش من مهر دلدارها   

   پرستش به مستی است در کیش مهر                برونند زین جرگه هشیارها   

   به شادی و آسایش و خواب وخور                          ندارند کاری دل افگارها

   به جز اشک چشم و به جز داغ دل                       نباشد به دست گرفتارها

    کشیدند در کوی دل دادگان                                   میان دل و کام دیوترها  

   چه فرهادها مرده در کوه ها                               چه حلاج ها  رفته بر دارها

   چه دارد جهان جز دل و مهر یار                             مگر توده هایی ز پندارها

   ولی رادمردان و وارستگان                                        نبازند هرگز به مردارها

   مهین مهر ورزان که آزاده اند                                     بریزند  از دام جان تار ها

  به خون خود  آغشته و رفته اند                                چه گلهای رنگین به جوبارها

   بهاران که شاباش ریزد سپهر                                    به دامان گلشن زرگبارها

  کشد رخت  سبزه به هامون و دشت                            زند بارگه   گل به گلزارها

  نگارش دهد گلبن جویبار                                          در آیینه آب رخسارها  

  رود شاخ گل در بر نیلفر                                            برقصد  به صد ناز گلنارها

  درد پرده غنچه را باد بام                                           هزار آورد نغز گفتارها

   به آوای نای وبه آهنگ چنگ                                     خروشد ز سرو سمن تارها

   به یاد خم ابروی گل رخان                                        بکش جام  در بزم می خوارها

   گره را ز راز جهان  باز کن                                           که آسان کند باده    دشوارها

    جز افسون وافسانه نبود جهان                                که بستند چشم خشایا رها

    به اندوه آینده خود را مباز                                   که آینده خوابی است  چون پارها

    فریب جهان را مخور زینهار                                    که در پای این گل بود خارها

    پیاپی بکش جام و سرگرم باش                               بهل گر بگیرند بیکارها    

                                                                     (سروده علامه طباطبایی )

                     


                  طراحی از رامین رضایی مطلق

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه